0
Regulamin promocji

REGULAMIN WARSZAWA KOBIET – Voucher WARSZAWA KOBIET

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady przystąpienia do programu „WARSZAWA KOBIET” oraz zasady korzystania z Voucherów.
 2. Program „WARSZAWA KOBIET” organizowany jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP PL5242495143, w ramach StartUp-u WARSZAWA KOBIETprowadzonego przez Sylwia Sadecka w ramach Programu AIP, zwaną dalej „Wydawcą”.
 3. Dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie programu rabatowego WARSZAWA KOBIET Sylwia Sadecka:
  www.warszawakobiet.pl
  e-mail info@warszawakobiet.pl
  Tel +48 730 824 528
  ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do programu WARSZAWA KOBIET powinna zapoznać się z jej Regulaminem.
 5. Każda osoba, która przystąpiła do programu WARSZAWA KOBIET jest zobowiązana do zaakceptowania i przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2 [Słowniczek]

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć w sposób następujący:
  a) Program – program rabatowy o nazwie WARSZAWA KOBIET, w której kupujący (Uczestnik
  Programu) korzysta z oferty wymienionych w katalogu na stronie www.new.warszawakobiet.pl po uprzednim zakupieniu WARSZAWA KOBIET poprzez formularz na stronie www.new.warszawakobiet.pl lub w innym punkcie sprzedaży wymienionym w regulaminie
  b) Regulamin Sklepu – regulamin sklepu internetowego WARSZAWA KOBIET, na podstawie którego Uczestnik zawiera z Wydawcą umowę o nabycie  WARSZAWA KOBIET.
  c) WARSZAWA KOBIET – oznacza reklamę działalności gospodarczej Partnera stanowiącą jednocześnie znak legitymacyjny, uprawniający Posiadacza vouchera do jego wymiany na towar lub usługę Partnera w tym znaku opisanych i na warunkach tam określonych przez Partnera. Znak ten nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być z niego wydawana reszta w gotówce. Informacja opisana w zdaniu poprzednim będzie zawarta na wstępie Voucher WARSZAWA KOBIET, w części wspólnej Pakietu voucherów opisującej zasady korzystania z Pakietów voucherów przez każdego z Posiadaczy vouchera
  d) Uczestnik – każda posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która zakupiła Voucher WARSZAWA KOBIET na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu.

§3 [Przystąpienie do programu]

 1. Korzystanie z programu można rozpocząć po uregulowaniu jednorazowej opłaty zgodnie z zasadami dokonywania zakupów określonymi w Regulaminie Sklepu, co jest tożsame z zakupem Voucher WARSZAWA KOBIET.
 2. Voucher WARSZAWA KOBIET – Klient może nabyć za pośrednictwem formularza na stronie
  www.warszawakobiet.pl lub w innych, wymienionych na stronie internetowej kanałach sprzedaży. Szczegółowe zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.warszawakobiet.pl określa REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WARSZAWA KOBIET dostępny pod adresem www.warszawakobiet.pl

§4 [Ogólne zasady korzystania]

 1. Uczestnictwo w Programie i korzystanie z Voucher WARSZAWA KOBIET upoważnia do otrzymywania świadczeń u Partnerów wymienionych w katalogu Programu na stronie internetowej www.warszawakobiet.pl
 2. Szczegółowe warunki uzyskania zniżek i upustów są każdorazowo określone w opisie danej oferty na stronie internetowej www.warszawakobiet.pl
 3. Wszyscy Partnerzy mają obowiązek respektowania zapisów Regulaminu oraz obowiązek udzielenia Uczestnikowi zniżki opisanej w katalogu Programu na stronie internetowej www.warszawakobiet.pl obowiązującej w momencie zawarcia umowy o nabycie Voucher WARSZAWA KOBIET oraz po okazaniu przez Voucher WARSZAWA KOBIET. W przypadku odmowy udzielenia zniżki przez któregokolwiek z Partnerów prosimy o niezwłoczny kontakt z Wydawcą za pośrednictwem poczty email: info@warszawakobiet.pl
 4. Zniżki opisane w katalogu Programu na stronie internetowej www.warszawakobiet.pl obowiązują od 15.09.2016 do 30.09.2017. Wydawca oraz Partnerzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków uzyskania usługi, o czym też Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia na kartę. Po otrzymaniu powiadomienia, Uczestnik będący konsumentem może wypowiedzieć umowę o nabycie Voucher WARSZAWA KOBIET za zwrotem opłaty poniesionej za jej nabycie, w wysokości proporcjonalnej do wartości uzyskania usługi.
 5. Voucher WARSZAWA KOBIET jest wydawana na okaziciela. Wydawca informuje, iż nie jest stroną umów sprzedaży i/lub świadczenia usług zawieranych pomiędzy Partnerem a Uczestnikiem, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów lub usług świadczonych przez Partnerów. W przypadku stwierdzenia wad towarów lub usług świadczonych przez Partnerów, Uczestnik powinien zgłosić się bezpośrednio do Partnera.
 6. Wydawca nie rozpatruje reklamacji dot. jakości produktów oferowanych przez Partnerów. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru nabytego u partnerów z umową z nimi zawartą należy kierować bezpośrednio do Partnerów.
 7. Wydawca oraz Partnerzy nie są odpowiedzialni za zniszczenie, zagubienie lub utracenie w jakikolwiek sposób Voucher WARSZAWA KOBIET przez Uczestnika. W takich przypadkach, aby nadal móc korzystać ze zniżek, należy nabyć poprosić wydawcę o ponowne przesłanie zagubionego vouchera WARSZAWA KOBIET za opłatą 10 zł plus koszt przesyłki.
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z oferty danego Partnera, polegającą na sytuacji braku wolnych miejsc, terminów rezerwacji, gdy asortyment Partnera został wyczerpany.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów niezgodne z proponowanymi przez nich warunkami promocji, jednak w każdym takim przypadku Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zaistniałą sytuację wyjaśnić i jeżeli to możliwe umożliwić skorzystanie z oferty w innym dogodnym dla Uczestnika terminie. W przypadku niemożności zrealizowania jednej z usług zawartych w pakiecie Voucher WARSZAWA KOBIET uczestnik ma prawo do częściowego zwrotu kosztów.

§5 [Ważność karty]

 1. Voucher WARSZAWA KOBIET wydawany jest w edycjach i ważny jest od 15 września 2016 roku do 30 września 2017 r.
 2. Voucher WARSZAWA KOBIET może być używany u Partnerów programu w każdy dzień roku, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, pod warunkiem, że w opisie oferty nie zapisano inaczej, z uwzględnieniem zasad wykonywania usług przez usługodawców (w tym godzin pracy)
 3. Jeżeli w opisie oferty nie wskazano inaczej, Voucher WARSZAWA KOBIET nie może być używany w następujących dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, Niedziela oraz Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia, 31 grudnia.
 4. Lista wskazana w pkt. 3 powyżej nie ma charakteru zamkniętego. Wydawcy oraz Partnerom przysługuje prawo do wskazania innych dni, w których użycie karty nie będzie możliwe.

§6 [Zasady użycia Voucher WARSZAWA KOBIET u Partnera]

 1. Aby skorzystać ze zniżki opisanej na stronie www.warszawakobiet.pl należy przy składaniu zamówienia zaprezentować obsłudze lokalu Voucher WARSZAWA KOBIET. Aby uniknąć pomyłek sugerujemy, aby przy proszeniu o rachunek przypomnieć obsłudze, że chcemy skorzystać ze zniżki przysługującej nam w ramach programu Voucher WARSZAWA KOBIET.
 2. Voucher WARSZAWA KOBIET dotyczy zamówienia złożonego przez Uczestnika na usługę wyszczególnioną w Voucher WARSZAWA KOBIET.
 3. Wszystkie dodatki, które nie są częścią Voucher WARSZAWA KOBIET są płatne dodatkowo, wg cen opisanych w menu danego lokalu.
 4. Działanie Voucher WARSZAWA KOBIET może być ograniczone, co do kwoty, pory dnia lub tygodnia, ale musi to być wyszczególnione w opisie oferty podczas zawierania umowy o nabycie Voucher WARSZAWA KOBIET.

§7 [Zasady użycia karty w sklepach, punktach handlowych i usługowych]

 1. Voucher WARSZAWA KOBIET bezwzględnie musi zostać okazany przed rozpoczęciem usługi lub przynajmniej przed wybiciem transakcji na kasie fiskalnej, aby uniknąć konieczności jej anulowania. Należy pamiętać, że wszystkie usługi wymagają wcześniejszej rezerwacji. Usługi z Voucher WARSZAWA KOBIET nie łączą się z wyprzedażami i innymi promocjami, chyba że dla danego Partnera zostało inaczej określone w opisie programu rabatowego zamieszczonego na stronie www.warszawakobiet.pl

§8 [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące działania Voucher WARSZAWA KOBIET i zniżek przez Partnerów mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@warszawakobiet.pl lub listempoleconym na adres:
  WARSZAWA KOBIET Sylwia Sadecka ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
 2. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia.
 3. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§9 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin ma charakter uzupełniający względem postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego Voucher WARSZAWA KOBIET, akceptacja którego jest niezbędna dla potrzeb nabycia Voucher WARSZAWA KOBIET.
 2. Wszelkie spory wynikłe na gruncie stosowania postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. W przypadku gdy Uczestnikiem jest przedsiębiorca wedle przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe na gruncie stosowania postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego WARSZAWA KOBIET rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.