0
Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy RELCA MEDIA SYLWIA SADECKA

Wprowadzenie

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pragniemy poinformować wszystkich klientów o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności podstawach przetwarzania danych osobowych, celu w jakim są one przetwarzane, prawach jakie przysługują Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz szeregu innych obowiązków wprowadzonych przez RODO.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych osobowych na platformie internetowej www.warszawakobiet.pl jest Sylwia Sadecka prowadząca jednoosbową działalność gospodarczą pod firmą: RECLA MEDIA SYLWIA SADECKA pod adresem: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za numerem NIP: 5671814784 (dalej: ,,Administrator”).

W jakich przypadkach stosuje się Politykę prywatności?

Politykę prywatności stosuje się zawsze wtedy, gdy Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą, jak również dane osobowe uzyskane z innych źródeł.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Administrator w oparciu o treść art. 5, art. 13 i art. 14 RODO informuje, że wszelkie uzyskane dane osobowe przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z uwzględnieniem interesu i praw przysługujących danej osobie oraz za zgodą tej osoby.

Informacje ogólne

Osoby fizyczne korzystające ze strony internetowej www.warszawkobiet.pl lub korzystające z usług świadczonych przez Administratora, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które są Mu udostępniane. Serwis Administratora ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na rzecz korzystających z serwisu zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cookies

Aby uatrakcyjnić platformę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji, w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, Administrator stosuje pliki cookies na stronie internetowej www.warszawakobiet.pl.
 Pliki ,,Cookies” to pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym podczas korzystania przez użytkownika z platformy Warszawa Kobiet. Część plików Cookies jest niezbędna do prawidłowego działania platformy Warszawa Kobiet i są one wykorzystywane w celu zapewnienia i zapisania stanu sesji użytkownika na platformie internetowej, umożliwienia dokonania autoryzacji użytkownika podczas logowania, zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego. Pozostałe pliki Cookies ułatwiają korzystanie z platformy i ich celem jest m.in. przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy.

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików Cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej użytkownicy znajdą wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików Cookies funkcjonalność platformy internetowej może zostać ograniczona.

Logi dostępowe

Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Administrator wykorzystuje te informacje m.in. przy zarządzaniu stroną internetową, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa lub przy analizowaniu problemów dotyczących pracy serwera. Na podstawie ww. informacji Administrator uzyskuje wiedzę o ilości wizyt na stronie. Administrator jednocześnie informuje, że na żądanie uprawnionego organu państwa w związku z prowadzonym postępowaniem może zostać zobowiązany do udzielenia informacji dotyczącej numeru IP danego użytkownika platformy.

Profilowanie

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji.
Administrator nie profiluje danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników platformy warszawa kobiet możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania:

– dane osobowe osób odwiedzających platformę przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. poprzez dopasowanie wyświetlanych reklam, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;
– niekiedy przepisy prawa wymagają przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (np. prawo podatkowe lub przepisy o rachunkowości).
– przetwarzane są także dane osobowe zainteresowanych osób, kontaktujących się z Administratorem celem uzyskania informacji o ofercie. Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych (system CRM).
– przetwarzane są dane osób w celu zawarcia umowy z Administratorem, w tym celu Administrator zbiera dane osobowe tj: imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail. W przypadku zawarcia umowy z Klientem Administrator przetwarza również dane dotyczące płatności m.in. numer karty kredytowej, numer rachunku bankowego.
– wykonania zawartej umowy.
– wyrażonej zgody.

Administrator zwraca uwagę, aby odwiedzający platformę warszawa kobiet oraz zarejestrowani użytkownicy nie podawały Administratorowi informacji szczególnych kategorii danych osobowych tj. pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, rasa, przekonaniach religijne, przynależność do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej. W przypadku podania Administratorowi ww. informacji szczególnej kategorii danych osobowych będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez Administratora 
i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszej polityce.

Ponadto, odwiedzający platformę warszawa kobiet mogą wysłać e-mail za pośrednictwem strony internetowej (zakładka kontakt – napisz do nas).

Okres przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od podstawy, na której udzielono zgody. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstawy na podstawie której udzielono zgody.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika, użytkownik udzieloną zgodę może wycofać w każdym czasie.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę. 
W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy. W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów:

– GOOGLE POLAND Sp. z o.o.

Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Jedynie w przypadku wystąpienia do Administratora organów nadzorujących przestrzeganie prawa, organów regulacyjnych i innych organów administracji publicznej na ich wyraźne żądanie, Administrator w zakresie niezbędnym udostępni dane osobowe. W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Uprawnienia przysługujące osobom, których dane są przetwarzane

Administrator informuje, że osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, za realizację których odpowiada Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zakresu praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@warszawakobiet.pl

Dostęp do danych osobowych zmiana, ograniczenie przetwarzania, wycofanie zgody

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych udostępnionych Administratorowi poprzez wysłanie e-maila na adres: info@warszawakobiet.pl

W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany (aktualizacji) danych osobowych prosimy o kierowanie e-maila na adres: info@warszawakobiet.pl

W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o kierowanie e-maila na adres: info@warszawakobiet.pl Administrator wskazuje, że udzielenie zgody jest równie łatwe jak jej wycofanie i odbywa się w drodze podobnych czynności technicznych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła Lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Administrator zwraca uwagę, że z prawa sprzeciwu można skorzystać nie wcześniej niż od dnia 25 maja 2018 roku. W przypadku wniesienia sprzeciwu, prosimy o kierowanie e-maila na adres: info@warszawakobiet.pl

W przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacji, gdy dana osoba stwierdzi, że jej dane są błędne może on żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych. W przypadku zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, prosimy o kierowanie e-maila na adres: info@warszawakobiet.pl

W przypadku chęci przeniesienia danych Administrator informuje, że prawo do przenoszenia danych przysługuje, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny.

Wniesienie skargi, zgłaszanie wątpliwości

W przypadku pojawienia się pytań wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności, jak również skargi dotyczące tych kwestii prosimy o kierowanie zapytań na adres: info@warszawakobiet.pl Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i Administrator udzieli na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).