0
Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU I KARTY „WARSZAWA KOBIET”

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady przystąpienia do programu „„Warszawa Kobiet” oraz zasady korzystania z Kart „Warszawa Kobiet”.
 2. Program „Warszawa Kobiet” organizowany jest przez RECLA MEDIA Sylwia Sadecka ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa NIP 5671814784, która jest także Wydawcą Karty „Warszawa Kobiet”.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do programu „Warszawa Kobiet” jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem, zaś po przystąpieniu do programu „Warszawa Kobiet” do zaakceptowania jego treści i przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2 [Definicje]
Pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć w sposób następujący:

 1. Program – program o nazwie „Warszawa Kobiet”, w którym Kupujący (Uczestnik Programu) korzysta z oferty, usług i produktów wymienionych w katalogu na stronie www.warszawakobiet.pl po uprzednim zakupieniu karty „Warszawa Kobiet” poprzez formularz na stronie www.warszawakobiet.pl lub w innym punkcie sprzedaży wymienionym w regulaminie,
 2. Regulamin Sklepu – regulamin sklepu internetowego „Warszawa Kobiet”, na podstawie którego Uczestnik zawiera z Wydawcą umowę o nabycie karty „Warszawa Kobiet”,
 3. „Warszawa Kobiet” – reklama działalności gospodarczej Partnera stanowiąca jednocześnie znak legitymacyjny, uprawniający Posiadacza Karty „Warszawa Kobiet” po jej okazaniu do uzyskania usługi lub produktu od Partnera na warunkach określonych na stronie www.warszawakobiet.pl. Karta nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być z niej wydawana reszta w gotówce.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła Karty „Warszawa Kobiet” na warunkach określonych w Regulaminie Programu.

§3 [Przystąpienie do programu]

 1. Korzystanie z programu rozpoczyna się po uregulowaniu jednorazowej opłaty zgodnie z zasadami dokonywania zakupów określonymi w Regulaminie Programu, co jest tożsame z zakupem Karty „Warszawa Kobiet”.
 2. Kartę „Warszawa Kobiet” Uczestnik może nabyć za pośrednictwem formularza na stronie www.warszawakobiet.pl lub w innym punkcie sprzedaży wymienionym w regulaminie.

§4 [Ogólne zasady korzystania]

 1. Uczestnictwo w Programie i korzystanie z Karty „Warszawa Kobiet” upoważnia do otrzymywania świadczeń od Partnerów
 2. wymienionych w katalogu Programu na stronie internetowej www.warszawakobiet.pl.
 3. Kartę „Warszawa Kobiet”  należy okazać przed skorzystaniem z usługi u Partnera (także w restauracjach). Warunkiem przyjęcia jest wcześniejsze poinformowanie przy dokonywaniu telefonicznym rezerwacji o posiadaniu Karty „Warszawa Kobiet”. W przypadku nie przybycia bez odwołania wizyty z 24 godzinnym wyprzedzeniem usługa przepada. 
 4. Szczegółowe warunki są każdorazowo określone w opisie danej oferty na stronie internetowej www.warszawakobiet.pl
 5. Wszyscy Partnerzy mają obowiązek respektowania zapisów Regulaminu obowiązującego w momencie zawarcia umowy o nabycie Karty „Warszawa Kobiet” oraz po jej okazaniu. W przypadku odmowy wykonania usługi przez któregokolwiek z Partnerów konieczny jest niezwłoczny kontakt z Wydawcą za pośrednictwem adresu email: info@warszawakobiet.pl
 6. Oferty Programu na stronie internetowej www.warszawakobiet.pl obowiązują od 01.12.2019 do 31.12.2021. Wydawca oraz Partnerzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków uzyskania usługi, o czym też Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia na Karte „Warszawa Kobiet”.
 7. Karta „Warszawa Kobiet” jest wydawana na okaziciela. Wydawca informuje, iż nie jest stroną umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych pomiędzy Partnerem a Uczestnikiem, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów lub usług świadczonych przez Partnerów. W przypadku stwierdzenia wad towarów lub usług świadczonych przez Partnerów, Uczestnik powinien zgłosić się bezpośrednio do Partnera.
 8. Wydawca nie rozpatruje reklamacji dot. jakości produktów oferowanych przez Partnerów. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru nabytego u Partnerów z umową z nimi zawartą należy kierować bezpośrednio do Partnerów.
 9. Wydawca oraz Partnerzy nie są odpowiedzialni za zniszczenie, zagubienie lub utracenie w jakikolwiek sposób Karty „Warszawa Kobiet” przez Uczestnika.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z oferty danego Partnera, polegającą na sytuacji braku wolnych miejsc, terminów rezerwacji, gdy asortyment Partnera został wyczerpany.
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów niezgodne z proponowanymi przez nich warunkami promocji, jednak w każdym takim przypadku Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zaistniałą sytuację wyjaśnić i jeżeli to możliwe umożliwić skorzystanie z oferty w innym dogodnym dla Uczestnika terminie.

§5 [Ważność karty]

 1. Karta „Warszawa Kobiet” wydawana jest w edycjach, a jej okres ważności biegnie od 1.12.2019 r. do 31.12.2021 r.
 2. Karta „Warszawa Kobiet” może być używana u Partnerów programu każdego dnia z zastrzeżeniem §5 ust. 3, pod warunkiem, że w opisie oferty nie zapisano inaczej, z uwzględnieniem zasad i godzin wykonywania usług przez Partnerów.
 3. Jeżeli w opisie oferty nie wskazano inaczej, Karta „Warszawa Kobiet” nie może być używana w następujących dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia, 31 grudnia.
 4. Lista wskazana w §5 ust. 3 nie ma charakteru zamkniętego. Wydawcy oraz Partnerom przysługuje prawo do wskazania innych dni, w których użycie Karty „Warszawa Kobiet” nie będzie możliwe.

§6 [Zasady użycia Karty „Warszawa Kobiet”u Partnera]

 1. W celu skorzystania z usługi opisanej na stronie www.warszawakobiet.pl należy okazać Partnerowi lub jego pracownikom Kartę „Warszawa Kobiet”.
 2. Wszystkie usługi dodatki Partnera, które nie są opisane na stronie www.warszawakobiet.pl nie są objęte Kartą „Warszawa Kobiet” i są płatne dodatkowo, wg cen opisanych w menu danego Partnera, o ile Uczestnik wyrazi chęć skorzystania z nich.
 3. Działanie Karty „Warszawa Kobiet” może być ograniczone co do kwoty lub pory dnia, pod warunkiem określenia tego w opisie oferty podczas zawierania umowy o nabycie Karty „Warszawa Kobiet”.

§7 [Zasady użycia Karty „Warszawa Kobiet” w sklepach, punktach handlowych i usługowych]

 1. Karta „Warszawa Kobiet” koniecznie musi zostać okazana Partnerowi przed rozpoczęciem wykonywania usługi. Należy mieć na względzie, iż wszystkie usługi Partnerów wymagają wcześniejszej rezerwacji. Usługi z Karty „Warszawa Kobiet” nie łączą się z wyprzedażami i innymi promocjami, chyba że dla danego Partnera zostało to inaczej określone w opisie usługi zamieszczonego na stronie www.warszawakobiet.pl

§8 [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące działania Karty „Warszawa Kobiet” mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@warszawakobiet.pl lub listem poleconym na adres Wydawcy.
 2. Reklamacje zgłaszane przez Uczestnika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od momentu ich doręczenia.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpoznania zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Uczestnik wskaże inną formę kontaktu. Wynik reklamacji zostanie dodatkowo przesłany drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

§9 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin ma charakter uzupełniający względem postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego „Warszawa Kobiet”, akceptacja którego jest niezbędna dla potrzeb nabycia Karty „Warszawa Kobiet”.
 2. Wszelkie spory wynikłe na gruncie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.